Συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού & Κανονισμών

Επίσκεψη της Δ.Ε.Μ.Α. στην Πάτρα
25 Ιανουαρίου, 2018
ΠΜΑ Πάτρα 2019
29 Μαρτίου, 2018

Η Επιτροπή Καταστατικού και Κανονισμών της Δ.Ε.Μ.Α. συνεδρίασε στις 22 και 23 Μαρτίου στο Παρίσι στην έδρα της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF) παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.Μ.Α., κ. Amar Addadi. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jean Michel Brun και τα μέλη, κ. Amar Boukhtouche και κ. Eros Bologna, συμμετείχαν επίσης στη συνεδρίαση.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η σύνταξη των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Δ.Ε.Μ.Α. μετά τις αποφάσεις της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. Εξετάστηκαν επίσης οι ειδικές διατάξεις αναφορικά με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) για τις υποψήφιες πόλεις και διευκρινίστηκαν περαιτέρω οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των αθλητών, ιδίως όσον αφορά στην ιθαγένεια.

Ο κ. Guillaume Boulerand και η κ. Sophie Metais, μέλη της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής, συνέδραμαν στην επιτυχή διεξαγωγή της συνεδρίασης.