Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GAMES για την ισότητα των φύλων

To πρόγραμμα “Empowering Girls through Sport” της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής
31 Ιουλίου, 2022
Αποκαλύφθηκε το επίσημο λογότυπο των Αγώνων των Μικρών Κρατών
7 Αυγούστου, 2022

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ονομασία GAMES. Πρόκειται για ένα διετές έργο που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2024. Στόχος του είναι να βελτιώσει το επίπεδο της ισότητας των φύλων στις βασικές θέσεις ηγεσίας και λήψης αποφάσεων των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, προωθώντας διαρθρωτικές αλλαγές στη διακυβέρνησή τους, ενισχύοντας την κατανόηση των υφιστάμενων πολιτισμικών φραγμών και ενθαρρύνοντας τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να συνεργαστούν με τις ομοσπονδίες-μέλη τους, για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη αλλαγή.

Μέσω του έργου, καθεμία ξεχωριστά από τις συμμετέχουσες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές θα αναπτύξει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων εντός της ηγεσίας της, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Το Φεβρουάριο του 2022, το έργο GAMES, με την πλήρη ονομασία «Καθοδήγηση για την επίτευξη μιας περισσότερο ισότιμης ηγεσίας στον αθλητισμό – Guidance to Achieve More Equal leadership in Sport» https://games-project.com/,  επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού 2021.

Στο έργο συμμετέχουν, υπό το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών,  οι Ολυμπιακές Επιτροπές του Βελγίου, της Τσεχίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Βόρειας Μακεδονίας και Τουρκίας, καθώς και οι διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες Rowland Jack (I TRUST Sport) και Kari Fasting (Equal Rights). Επιπλέον, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) θα ενεργήσει ως βασικός παράγοντας σε ό,τι αφορά την προώθηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές παγκοσμίως.