Συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού & Κανονισμών της Δ.Ε.Μ.Α.

Η Επιτροπή Καταστατικού & Κανονισμών συνεδρίασε στις 29-30 Ιανουαρίου προκειμένου να συντάξει τροποποιήσεις στον καταστατικό χάρτη της Δ.Ε.Μ.Α., οι οποίες θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ώστε να υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.